Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej w Łysej Górze obowiązujące od 1 września 2020r.

Kategoria: Ogłoszenia Opublikowano: środa, 02 wrzesień 2020

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.410 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 1356)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.1389.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania,

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek z dnia 25 sierpnia 2020 r.

CELE PODJĘTYCH DZIAŁAŃ:

Działania mają na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich pracowników oraz uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów. Zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 w szkole oraz określenie obowiązków i zadań nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i uczniów w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia.

ZAKRES DZIAŁAŃ:

Działania dotyczą sprawowania opieki nad dziećmi oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 na terenie szkoły.

 

 

 

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA – ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI:

 1. DYREKTOR SZKOŁY:

1) Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa COVID-19.

2) Zapewnia pracownikom środki ochrony: rękawiczki, maseczki ochronne (ewentualnie przyłbice), płyny dezynfekujące.

3) Zapewnia płyn do dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły.

4) Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, dezynfekcji

5) Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa COVID-19.

6) Ustala i upowszechnia zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole w tym okresie.

7) Informuje nauczycieli i innych pracowników szkoły o konieczności zachowywania dystansu społecznego, wynoszącego min. 1,5 m., między sobą, w każdej przestrzeni szkoły.

8) Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do szkoły poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami na stronie internetowej szkoły.

9) Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika – sala wyposażona w zestaw ochronny: maseczki, rękawiczki i płyn do dezynfekcji. Uwaga! Jeśli dziecko/pracownik będzie wykazywał objawy typowe dla koronawirusa (gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu) należy postępować zgodnie z procedurami na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia.

10) Zapewnia codzienną dezynfekcję ławek, krzeseł, parapetów, klamek, poręczy, toalet, szatni, elementów na placu zabaw – ławki, bramki itp. oraz wykorzystywanych do zajęć przyborów sportowych.

11) Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować, np. zabawki pluszowe.

12) Dyrektor zapewnia termometr oraz wyznacza pracownika szkoły, który dokonuje pomiaru temperatury dziecka/pracownika raz dziennie, po przyjściu do szkoły, wpisując pomiar do tabeli.

 1. PRACOWNICY SZKOŁY:

Wszyscy pracownicy zgłaszają się do pracy wejściem głównym, dezynfekują ręce, dokonują pomiaru temperatury, co odnotowują w karcie monitorowania wejść pracowników.

Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do dokumentowania wykonywanych czynności w stosownych rejestrach.

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW OBSŁUGI:

1) Pracownik przychodzi do szkoły w maseczce i rękawiczkach.

2) Po wejściu do szkoły przebiera się, zakłada maseczkę/przyłbicę i rękawiczki.

3) Wykonuje prace zgodnie z harmonogramem, zachowując dystans społeczny – 1,5 m.

4) Nie styka się z innymi pracownikami szkoły, w tym: uczniami i nauczycielami bezpośrednio.

5) Powierzchnie dotykowe w tym biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury), regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.

6) Regularnie co godzinę wietrzy pomieszczenia, w których przebywa.

7) Po wyjściu ze szkoły uczniów i nauczycieli wietrzy sale lekcyjne, dokładnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem, ławki i krzesła, parapety, podłogi – rejestr dezynfekcji sali.

8) Każdorazowo po skorzystaniu przez ucznia/nauczyciela/ innego pracownika szkoły z toalety dezynfekuje pomieszczenie oraz sanitariaty, krany, kurki, umywalki, klamki, wyłączniki światła, wieszaki w szatni, szafki na buty.

9) Jeśli przebywa na kwarantannie lub członek rodziny jest objęty kwarantanną, powiadamia dyrektora szkoły i pozostaje w domu.

10) W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.

11) Kontroluje osoby wchodzące do szkoły, żeby miały zakryte usta i nos, zdezynfekowały ręce płynem umieszczonym przy wejściu.

12) Ma prawo zabronić wejścia do szkoły osobom, które nie zastosowały się do zaleceń.

13) Nie zezwala na oczekiwanie rodzicom lub innym osobom odbierającym uczniów w szkole, zaleca oczekiwanie na zewnątrz w wyznaczonej strefie z zachowaniem bezpiecznego dystansu – 1,5 m.

14) Pracownicy dokumentują wykonywane czynności w stosownych rejestrach.

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI:

1) Pracownik przychodzi do szkoły w maseczce, którą może zdjąć jedynie podczas lekcji.

2) Pracuje wg ustalonego przez dyrektora planu zajęć.

3) Wyjaśnia uczniom zasady obowiązujące w szkole ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.

4) Dba, aby uczniowie zachowywali dystans społeczny – przynajmniej 1,5 m odległości między sobą oraz nauczycielem.

5) Co godzinę wietrzy pomieszczenie, co odnotowuje w rejestrze wietrzenia sali.

6) Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż co 45 minut.

7) Może wychodzić z uczniami na zewnątrz szkoły w czasie zajęć, postępując zgodnie z przyjętymi zasadami i zachowując bezpieczną odległość między uczniami, proponując zajęcia z zachowaniem dystansu społecznego co najmniej 1,5m.

8) Przestrzega zasad korzystania z boiska szkolnego, innych pomieszczeń szkolnych, stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

9) Po powrocie do szkoły pilnuje, aby uczniowie umyli dokładnie ręce, zachowując bezpieczny dystans – 1,5 m i wrócili do sali pojedynczo z zachowaniem bezpiecznego dystansu.

10) Dba o higienę rąk – często myje ręce mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.

11) Jeśli przebywa na kwarantannie lub członek rodziny jest objęty kwarantanną, powiadamia dyrektora szkoły i pozostaje w domu.

12) W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.

 1. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

1) Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID -19 na terenie Szkoły Podstawowej w Łysej Górze zamieszczonymi na stronie internetowej szkoły.

2) Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do szkoły, jeśli wcześniej dziecko chorowało, nie przysyłają dziecka chorego lub z podejrzeniem choroby, np. podwyższona temperatura, kaszel, katar, itp.

3) Przestrzegają wytycznych dotyczących nieprzynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do szkoły.

4) Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.

5) Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

6) Zapewniają dziecku wodę do picia i drugie śniadanie zapakowane w pojemnik lub torbę foliową.

7) Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/ze szkoły są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 1,5 metra.

8) Rodzic/opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi przed wejściem do szkoły – nie wchodzi na teren szkoły.

9) W sytuacjach uzasadnionych, np. w przypadku odbywania przez dzieci nowo przyjętych do przedszkola okresu adaptacyjnego rodzic / opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki (do 2 pierwszych tygodni września) z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych), z zachowaniem zasad

a) jeden rodzic/ opiekun z dzieckiem/dziećmi

b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d) niezwłoczne (po odprowadzeniu dziecka) opuszczenie budynku.

10) Rodzice są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od dyrektora lub pracownika szkoły.

11) Uczniowie klas I –III   - którzy wychodzą do domu po zakończonych lekcjach są odprowadzani  przez nauczyciela   do drzwi wyjściowych.

12) Przy odbieraniu dziecka oddziału przedszkolnego rodzic sygnalizuje swoje przyjście i czeka przed drzwiami, nie wchodząc do szkoły. Dziecko przyprowadzane jest przez wyznaczonego pracownika.

 

 1. OBOWIĄZKI UCZNIÓW:

1) Uczeń przychodzi do szkoły w maseczce, z własnymi przyborami i podręcznikami, wodą oraz drugim śniadaniem.

2) Uczniowie wchodzą do budynku wyznaczonymi wejściami z zachowaniem zasady utrzymania bezpiecznych odległości. Uczeń zachowuje bezpieczny dystans – 1,5 m od innych osób, przy wejściu do budynku szkolnego dezynfekuje ręce.

3) Uczniowie zobowiązani są do punktualnego przychodzenia do szkoły, w godzinach wskazanych w harmonogramie (możliwość wejścia do budynku na 10 minut przed zajęciami).

4) Uczeń do sali lekcyjnej wchodzi pojedynczo, zajmuje wyznaczone miejsce. Bezwzględnie stosuje się do wytycznych nauczyciela.

5) W sali lekcyjnej uczeń nie musi nosić maseczki, zakłada ją wtedy, gdy zbliża się do niego nauczyciel lub inna osoba. Uczeń pozostaje w bezpiecznej odległości 1,5 m od innych uczniów oraz nauczyciela.

6) Uczeń zasłania usta i nos przy kichaniu lub kasłaniu.

7) Uczeń, który źle się czuje, jest przeziębiony, ma podwyższoną temperaturę, nie przychodzi na zajęcia.

8) Jeśli przy pomiarze temperatury będzie ona podwyższona do 38°, uczeń nie zostanie wpuszczony na teren szkoły, o zaistniałym fakcie pracownik powiadomi rodziców.

9) Do czasu pojawienia się rodziców uczeń zostanie w izolatce pod opieką wyznaczonego przez dyrektora szkoły pracownika.

10) Jeśli członek rodziny jest objęty kwarantanną uczeń nie może przychodzić na zajęcia.

11) W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) nauczyciel postępuje według Procedury

           

WYTYCZNE SANITARNE DLA OBSZARÓW SZKOŁY:

 1. WEJŚCIE/WYJŚCIE ZE SZKOŁY

1) W celu sprawnej komunikacji szkoła korzysta z dwóch wejść/wyjść.

2) Każde wejście /wyjście jest przeznaczone dla określonych klas.

3) Przy każdym wejściu/wyjściu umieszczone są dystrybutory i pojemniki ze środkiem dezynfekującym.

4) Przy wejściach do budynku umieszczone są informacje o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego.

5) Wprowadzono dyżury osób do pilnowania, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.

6) Wyznaczony pracownik obsługi kontroluje osoby wchodzące, w celu ograniczenia ruchu osób postronnych na terenie szkoły, mierzy temperaturę uczniom, których rodzice wyrazili na to zgodę.

Odnotowuje uczniów, którzy mają temperaturę powyżej 37 stopni C. Przy temperaturze 38  stopni C nie wpuszcza ucznia do szkoły.

7) Przy wejściu głównym są umieszczone numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

8) Pracownik obsługi co godzinę dezynfekuje wejście do szkoły oraz przedsionek.

 

 1. SZATNIA SZKOLNA

1) Uczniowie klas 0,1-2 przebierają się i zmieniają obuwie korzystając z szafek, które stoją przy wejściach do klas dla nich przeznaczonych:

-klasy 0 – szafki przy klasie nr 9;

- klasy 1-2 – szafki przy klasach 6,7

2) Uczniowie klas 3-7 korzystają ze szkolnej szatni. W szatni może jednocześnie przebywać do 4 osób.

3) Uczniowie sprawnie zmieniają obuwie oraz przebierają się, by maksymalnie ograniczyć czas pobytu w szatni.

4) Każda klasa (3-7) ma przydzielony swój wieszak.

5) Do szatni uczniowie wchodzą w maseczkach (przyłbicach).

6) Nad porządkiem w szatni czuwa pracownik obsługi lub nauczyciel.

7) Szatnia wietrzona jest ciągle w trakcie trwania pracy szkoły.

8) Dezynfekcja szatni odbywa się rano po opuszczeniu pomieszczenia przez uczniów oraz każdorazowo po skorzystaniu przez poszczególne klasy.

 1. SALE SZKOLNE

1) Wszystkie lekcje dla danej klasy odbywają się w tej samej sali lekcyjnej (wyjątek stanowią lekcje informatyki, wychowania fizycznego i zajęcia w klasach łączonych).

2) Uczniowie w miarę możliwości zachowują dystans ok.1,5 m pomiędzy stanowiskami podczas zajęć. Jeżeli dystans nie może być zachowany, uczniowie zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa (maseczka, przyłbica).

3) Każdy uczeń ma wyznaczone miejsce w klasie, którego nie zmienia.

4) Uczniowie spędzają przerwy w salach lekcyjnych, w ich bezpośrednim sąsiedztwie lub na podwórku szkolnym.

5) Sale lekcyjne są systematycznie wietrzone w czasie przerw, a w razie konieczności częściej (nie rzadziej niż raz na godzinę).

6) Wyznaczony pracownik szkoły lub nauczyciel dokonuje systematycznej dezynfekcji powierzchni dotykowych.

7) Poza salami lekcyjnymi uczniów obowiązuje zachowanie dystansu społecznego lub zasłanianie ust i nosa.

 

 

 1. PRACOWNIA KOMPUTEROWA

1) Przed wejściem do pracowni każdy uczeń dezynfekuje dłonie.

2) Uczniowie wchodzą do pracowni pojedynczo, zachowując odstęp 1,5 m, zajmują miejsce wskazane przez nauczyciela i nie zmieniają go w czasie zajęć.

3) Sala wietrzona jest co godzinę, w czasie przerw, a także w razie potrzeby w czasie zajęć.

4) Każdy uczeń przed zajęciami i w czasie zajęć ma obowiązek zgłosić nauczycielowi złe samopoczucie (typowe symptomy koronawirusa: kaszel, wysoka gorączka, duszności, płytki oddech). W razie niepokojących objawów choroby, uczeń jest umieszczony w izolatce.

5) Po zakończonej lekcji uczniowie wychodzą z sali z zachowaniem bezpiecznych odległości i dezynfekują ręce. Nauczyciel po zakończonych zajęciach wietrzy salę.

6) Pracownia komputerowa po odbytych zajęciach danej klasy jest dezynfekowana (stoliki, myszki, klawiatury, krzesła)

 1. BOISKO i SALA GIMNASTYCZNA

1) Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są, w miarę możliwości, na otwartym szkolnym boisku, w terenie przyszkolnym, placu zabaw stosownie do warunków atmosferycznych, z zachowywaniem dystansu 1,5 m pomiędzy ćwiczącymi.

2) Obiekty sportowe, w których odbywają się lekcje wychowania fizycznego mają myte i zdezynfekowane podłogi, powierzchnie dotykowe, sprzęt sportowy po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

3) Podczas zajęć należy ograniczać do niezbędnego minimum ćwiczenia i gry kontaktowe, które uniemożliwiają zachowanie dystansu.

4) Po zajęciach na sali gimnastycznej następuje przerwa przeznaczona na dezynfekcję i wietrzenie.

5) Przed wejściem do sali gimnastycznej i po wyjściu uczniowie dezynfekują ręce, a w przestrzeniach wspólnych obowiązkowo używają maseczek.

6) Obiekty sportowe szkoły (boisko sportowe i plac zabaw) są udostępnione tylko dla uczniów szkoły. Po zajęciach szkolnych tereny szkolne są zamknięte.

ORGANIZACJA ŻYWIENIA

 1. Za bezpieczeństwo dzieci podczas spożywania posiłków odpowiedzialni są nauczyciele.
 2. Posiłki oraz sztućce podaje uczniowi wyznaczony pracownik obsługi.
 3. Na stolikach nie ma żadnych przypraw.
 4. Spożywanie posiłków przez uczniów odbywa się w systemie zmianowym, zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 5. Uczniowie spożywają posiłki w małych grupach.
 6. Podczas przechodzenia do jadalni grupy nie powinny się mijać.
 7. Nauczyciel może wyjść z uczniami do stołówki dopiero po upewnieniu się, że: poprzednia grupa wyszła ze stołówki, pracownik obsługi wykonał zabiegi higieniczno-sanitarne polegające na dezynfekcji blatów stołów i poręczy krzeseł, pomieszczenie zostało wywietrzone.
 8. Przed wyjściem do stołówki nauczyciel zobowiązany jest dopilnować, by uczniowie dokładnie umyli ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją poprawnego mycia rąk.
 9. Uczniowie powinni wchodzić do stołówki jeden za drugim, w bezpiecznej odległości i bez pośpiechu zajmować wyznaczone miejsca przy stołach.
 10. Po posiłek uczniowie podchodzą „gęsiego”, bez tłoczenia się przy stanowisku wydawania posiłków.
 11. Posiłki uczniom wydaje jedna osoba zaopatrzona w jednorazowe rękawiczki i maseczkę.
 12. Posiłki podawane są uczniom na talerzach umytych w temperaturze min. 60 stopni C z dodatkiem detergentu lub wyparzane.
 13. Po spożyciu posiłku przez uczniów nauczyciel informuje pracownika obsługi o wyjściu grupy ze stołówki.
 14. Pracownik obsługi dezynfekuje blaty stołów i poręcze krzeseł, przygotowując stołówkę na wejście kolejnej grupy.
 15. Dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci młodsze w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
 1. BIBLIOTEKA SZKOLNA

1) Do pomieszczenia biblioteki szkolnej uczniowie szkoły mogą wejść tylko w wyznaczonych godzinach.

2) Czytelnicy zobowiązani są do noszenia maseczek, a także do zdezynfekowania rąk przy wejściu do pomieszczeń biblioteki

3) Maksymalnie do biblioteki mogą wejść jedna osoba. Pozostałe osoby powinny oczekiwać na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5 m.

4) Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.

5) Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie.

6) W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze czytelników zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczeń biblioteki oraz regularne czyszczenie powierzchni, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi blaty, oparcia krzeseł.

7) Po zakończeniu obsługi czytelników – na koniec dnia – pracownicy dezynfekują środkami zapewnionymi przez szkołę powierzchnie płaskie i sprzęty w pomieszczeniu biblioteki.

 

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM COVID-19

1) Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) bezzwłocznie przez pracownika wyposażonego w przyłbicę, fartuch ochronny i rękawiczki zostaje odizolowane do wyznaczonego pomieszczenia, pełniącego funkcję izolatki .

2) Pracownik pozostaje z dzieckiem, utrzymując min. 1,5 m odległości.

3) Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.

4) Dyrektor lub pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.

5) Dyrektor zawiadamia stację sanitarno -epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka dzwoni na numer alarmowy 112.

6) Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę), zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatki.

7) Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, maskę i rękawiczki.

8) Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

9) O osobach objętych kwarantanną zadecyduje inspektor sanitarny.

 

PRACA SZKOŁY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

1) Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego szkoła będzie czynna od godziny 7.10. -15.10.

2) Na tablicy ogłoszeń, przy wejściu do szkoły znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie szkoły.

3) Co najmniej raz na godzinę sale, w których przebywają uczniowie będą wietrzone przez nauczyciela.

4) Jeżeli uczeń wykazuje oznaki osoby chorej i pomiar temperatury będzie podwyższony, nie zostanie w tym dniu przyjęty do szkoły.

5) Każda osoba wchodząca do szkoły musi nosić maseczkę i zdezynfekować ręce płynem umieszczonym przed wejściem, zachowują bezpieczny dystans 1,5 m w stosunku do pracowników i innych osób.

6) Do szkoły będą wpuszczane osoby z zewnątrz (nie dotyczy uczniów) tylko w uzasadnionych przypadkach.

Obiady dla uczniów

Wywiadówki